Esma-i Hüsna

Varlığı zorunlu olan yaratıcının özel ve en kapsamlı ismi.

Acıyan, esirgeyen, sonsuz merhametiyle lütuf ve ihsanda bulunan.

Müminlere rahmetiyle muamele eden.

Hakimiyetin mutlak sahibi, görünen ve görünmeyen âlemlerin yegâne maliki.

Her türlü eksiklikten münezzeh, tasavvur ve tasvire sığmayan.

Esenlik veren, selamete çıkaran.

Güven veren, vaadine güvenilen, gönlünü açanlara iman veren, korkudan emin kılan.

Görüp gözeten, denetleyen, kâinatın hâkim ve yöneticisi.

Üstün, mutlak güç sahibi, izzetin asıl sahibi ve kaynağı.

İradesini her durumda yürüten, yaraları sarıp dertlere derman olan, iyileştiren.

Büyüklükte eşi olmayan, azametini gösteren, büyüklük ancak kendisine yaraşan.

Takdirine uygun bir şekilde yaratan.

Bir örnek olmaksızın canlıları yaratan.

Şekil ve özellik veren.

Daima affeden, günahları bağışlayan.

Yenilmeyen, mutlak galip.

Karşılık beklemeden bol bol veren.

Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren.

İyilik kapılarını açan, hakemlik yapan.

Her şeyi hakkıyla bilen.

Dilediğine rızkı daraltan, ruhları kabzeden.

Dilediğine rızkı genişleten.

İzzet, şeref ve itibar veren.

Alçaltan, zillet veren.

Takdirine uygun bir şekilde yaratıp son hükmü veren.

Mutlak adalet sahibi.

Yaratılmışların ihtiyaçlarını en iyi bilip karşılayan.

Her şeyin iç yüzünden haberdar olan.

Acele ve kızgınlıkla muamele etmeyen.

Zat ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar yüce olan.

Bütün günahları bağışlayan.

Az iyiliğe çok mükâfat veren.

İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın.

Zatının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar büyük olan.

Koruyup gözeten ve dengede tutan.

Maddi manevi azık veren, koruyup himaye eden.

Kullarına kifayet eden, onları hesaba çeken.

Azamet sahibi.

Faziletin her türlüsüne sahip olan.

Kollayıp gözeten.

Dua ve taleplere karşılık veren.

İlmi ve merhameti her şeyi kuşatan.

Bütün emirleri ve işleri yerli yerinde olan.

Çok seven, çok sevilen.

Şanlı, şerefli.

Ölümden sonra dirilten.

Her şeyi gözlemiş olarak bilen.

Fiilen var olan, varlığı ve uluhiyeti gerçek olan.

Güvenilip dayanılan.

Her şeye gücü yeten.

Her şeye gücü yeten, kudretli.

Yardımcı ve dost.

Övgüye layık.

Olup biten her şeyi bilen.

İlk defa yaratan.

Tekrar dirilten.

Ebedî hayat sahibi.

Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kâinatı idare eden.

Zengin, dilediği zaman bulan.

Şanlı, şerefli.

Bölünüp parçalara ayrılmaması ve benzerinin bulunmaması anlamında tek.

Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin kendisine ihtiyaç duyduğu yegâne galip.

Her şeye gücü yeten, kudretli.

Sınırsız güç sahibi, her şeye gücü yeten, kudretli.

Önce olan, öne alan.

Sonraya bırakan.

Varlığının başlangıcı olmayan.

Varlığının sonu olmayan.

Varlığını ve birliğini belgeleyen birçok delilin bulunması açısından aşikâr.

Zatının görünmesi ve mahiyetinin bilinmesi açısından gizli.

Kâinata hâkim olup onu yöneten.

İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce.

İyilik eden, vaadini yerine getiren.

Tövbeleri kabul eden, kullarını tövbeye sevk eden.

Suçluları cezalandıran.

Günahları affeden.

Hak ve adaletle hükmeden.

Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlukatı toplayan.

Her şeyden müstağni ve her şey kendisine muhtaç olan.

Mal mülk veren, zengin kılan.

İstediği şeye engel olan.

Zarar veren şeyleri yaratan.

Fayda veren şeyleri yaratan.

Nur kaynağı, nurlandıran.

Yol gösteren, hidayete erdiren.

Eşi ve örneği olmayan, sanatkârane yaratan.

Varlığı sürekli olan, ebedî.

Her şey yok olduktan sonra var olmaya devam eden.

Her işi isabetli olan, doğru yolu gösteren.

Çok sabırlı.